Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống giao dịch của bạn.

Với Ahrom api, bạn có thể kết nối các đề xuất trí tuệ nhân tạo với hệ thống giao dịch của mình và tự động hóa các hoạt động mua bán.

user
C
CURL *curl;
CURLcode res;
curl = curl_easy_init();
if(curl) {
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "api_url_here");
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
struct curl_slist *headers = NULL;
headers = curl_slist_append(headers, "Authorization: Bearer your_token_here");
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
res = curl_easy_perform(curl);
}
curl_easy_cleanup(curl);
blur

{
  "symbol": "BTC",
  "price": "36000",
  "efficiency": "-0.277778",
  "risk_and_reward": "140",
  "tp": "50000",
  "sl": "35900",
  "risk_level": "low",
  "worth_buying": "1",
  "description": "no dis",
  "close_trade_price": "35900",
  "create_at": "2023-12-12 11:08:10",
  "close_trade_date": "2023-11-21 23:50:02"
}

blur